• Misr 25 Institution Ceremony in Kafrelsheikh University