امتحانات سابقه

 

الفرقه الاولى   :-

امتحانات الفرقه الاولى        – أعمال السنة   2015/2016

 

امتحانات الفرقه الاولى        – دور مايو    2015/2016

 

امتحانات الفرقه الاولى        – دور مايو    2016/2017

امتحانات الفرقه الاولى        – دور مايو ( مواد )    2016/2017

امتحانات الفرقه الاولى        – دور سبتمبر   2016/2017

امتحانات الفرقه الاولى        – دور سبتمبر  مواد  2016/2017

 

امتحانات الفرقه الاولى        – أعمال السنة   2017/2018

 

الفرقه الثانيه :-

امتحانات الفرقه الثانية    – دور مايو    2015/2016

 

امتحانات الفرقه الثانية    – دور سبتمبر   2015/2016

 

 

امتحانات الفرقه الثانية    – أعمال السنة   2016/2017

 

امتحانات الفرقه الثانية    – دور مايو    2016/2017

امتحانات الفرقه الثانية    – دور مايو مواد  2016/2017

امتحانات الفرقه الثانية    – دور سبتمبر   2016/2017

 امتحانات الفرقه الثانية    – دور سبتمبر مواد   2016/2017

 

امتحانات الفرقه الثانية    – أعمال السنة   2017/2018

 

الفرقه الثالثة :-

امتحانات الفرقه الثالثة – أعمال السنة   2016/2017

امتحانات الفرقه الثالثة – دور مايو    2016/2017

امتحانات الفرقه الثالثة – دور سبتمبر   2016/2017

 

امتحانات الفرقه الثالثة – أعمال السنة   2017/2018

 

الفرقه الرابعة :-

امتحانات الفرقه الرابعة – أعمال السنة   2017/2018